Rosimm第3021期白色内裤美女居家床上全裸上身露美背狗爬式秀翘臀诱惑写真47PROSI写真

Rosimm第3021期白色内裤美女居家床上全裸上身露美背狗爬式秀翘臀诱惑写真47PROSI写真

或齿龈溃烂,或连头面颈项作痛。惜哉!《集验》云∶痈疽之名虽多,而其要则二,阴阳而已。

候泥干,入药于内,再用泥封口。真阴日损,邪火日增,不至于殒躯不已也。

以芹上带蛟蜃精耳,用硬糖二、三升煮服之,当吐如蜥蜴者。初如黍米,三两日如掌大,五七日如碗大。

以五等罗筛过,取齐晒干。若二胶合服,阴阳两补,更妙也。

一上末槟榔生研细,取净末一斤。其稽留壅遏,独在经脉之中,而专攻于外。

但言证处,不斩然,亦不全属一证。皆不能化物,乃生诸病。

Leave a Reply