Rosimm第2783期性感内衣美女私房露豪乳无内肉丝裤袜秀完美身材诱惑34PROSI写真

Rosimm第2783期性感内衣美女私房露豪乳无内肉丝裤袜秀完美身材诱惑34PROSI写真

更勿误治,使小逆变成大逆也。程知曰:此辨暑热脉证也。

汗出在阳经不可温,在少阴宜急温,论中又切示人以亡阳之故矣。阴虚则内热,若加烧针以助阳,则两热相合,而荣血不行唐不岩曰:其始也虽微流,烧针以逼之也:其既也留而不行,烧针以竭之也。

负者失也,互相□贼,名为负也。 盖加针之时,心既被惊,所以肾阴乘心之虚,上凌心阳而发奔豚也。

当刺肺俞、肝俞,以泻太阳、少阳之邪,慎不可下也。伤寒十三日不解,胸□满而呕,日晡所发潮热,已而微利,此本柴胡证,下之而不得利。

娄全善曰:余用参、耆、归、术等剂治谵语,得愈者甚多,岂可不分虚实,一概用黄连解毒、大小承气等汤以治之乎?其下利之物,又必稠粘臭秽,知热与宿食合而为之也,此可决其有燥屎也,宜以小承气汤下之。

方有执曰:了了,犹了了也。少阳,即首条口苦、咽干、目眩之谓也。

Leave a Reply