No260daisy芒果小姐福利套图49Pdaisy芒果小姐秀人网

No260daisy芒果小姐福利套图49Pdaisy芒果小姐秀人网

色深黄者,邪实也;色浅黄者,正虚也。肾主水,故病则水蓄腹胀、肿满、喘不得卧也,肾开窍于二阴,故病则溲便不利也。

熟读习玩,揣摩日久,自能洞悉其妙。五圆者,象土之形圆也。

 撮口唇音,极短高清,柔细透彻,尖利羽声。目眶忽陷,则为气脱之候也。

弄舌泻黄散最神,藿香叶配山栀仁,甘草防风石膏煆,临时煎服人灯心。右一味,水六升,煮取二升,温分二服。

尤怡曰:脉迟为寒,然与滑俱见,则不为寒而反为实,以中实有物,能阻其脉迟行。有因伤倦而欬嗽者,所谓阴虚内热,火刑肺金,此内伤虚劳之欬嗽也。

〔脉浮者,里虚也。 后动于人,阴性迟也。

Leave a Reply