Vol108女神Angela喜欢猫白色蕾丝内衣诱惑30PAngela花漾

Vol108女神Angela喜欢猫白色蕾丝内衣诱惑30PAngela花漾

 此方名虽利气而实补气也。 其证口中辟辟燥咳,胸中隐隐微痛,脉反滑数实者,此为肺痈也。

方见下血门。 治思虑伤脾,不能统摄心血,以致反行,或吐血、下血。

 每二三十丸,空心,米汤下。若怀娠而仍然嫉妒,必致血郁堕胎,即幸不堕胎,生子多不能成。

此方正妙在多用也。 且凡利水之品,多是耗气之药,而茯苓与参术合,实补多于利,所以重用之以分湿邪,即以补眉批∶白术一味,今多以苍术充之,于白术伪者更多。

眉批∶此方为有疝瘕而设,故用沙参、荸荠粉、鳖甲以破坚理气。胎堕后用白芍五钱,惟上元生人可用,若下元生人万不可用。

一方用土狗和蒜捣烂,贴脐上。 尤补下元,腿膝痿弱,甚好。

Leave a Reply