Vol317嫩模果儿Victoria杭州旅拍半脱牛仔裤露黑丝裤袜诱惑写真43P果儿Victoria花漾

Vol317嫩模果儿Victoria杭州旅拍半脱牛仔裤露黑丝裤袜诱惑写真43P果儿Victoria花漾

暑乃夏三月,从谷雨后至秋分前,触冒蒸热之气而即病者。《玄中记》名水狐。

此人饱食,非受风寒,盖有伏邪内动。 王棐、继洪有寒瘴热瘴哑瘴之辨,及挑草子法,分其形证论治。

补阳亦然,有当轻清以扶阳者,大、小建中之类是也;有当温养以扶阳者,甘草干姜汤、理中汤之类是也;有当辛温、辛热以扶阳者,四逆、白通之类是也。六日厥阴受病,厥阴脉循阴器而络于肝,故烦满而囊缩。

道途之间,尤多冒暑,故土人于暑时相戒勿出。若久病畏寒之人,明系先天真阳不足,不能敌其阴寒之气,故畏寒。

病家切不可畏发汗,汗出即是邪出也。阳虚则中宫健运之力微,中宫之阴气即盛,阴气过盛,而转输失职,水谷之湿气,与内之阴气相聚,而为涎为痰。

 此上三条,言湿温证也。今外邪虽去,而下焦之阴气,乘中土之虚,而上下四窜,故通身浮肿。

Leave a Reply