Vol039K8傲娇萌萌Vivian写真图片45PK8傲娇萌萌优星馆

Vol039K8傲娇萌萌Vivian写真图片45PK8傲娇萌萌优星馆

其症是某经所重者,分列某经,如桂枝、麻黄等症列太阳,栀子、承气等症列阳明之类。胃实不竟指燥粪坚硬,只对下利言,下利是胃家不实矣。

成注只据伤寒立言,观凡字则知脉法不专为伤寒设,亦不是承接上文,扩充之见仲景活法矣。啬啬,欲闭之状;淅淅,欲开之状,翕翕,难开难闭之状。

然吐下后不转属太阴,而心下逆满,气上冲胸,阳气内扰也;起则头眩,表阳虚也。此太阳寒水之邪,侵于形躯之表者已罢,而入于形躯之里者未散。

今人但知汗为解表,不知吐亦为解表,知吐中使能发散之说,不知所以当吐之义。”可知用麻黄汤不专治寒伤营者,皆仲景法矣。

所谓亡阳者,亡肾中之阳也,故用桂、附之下行者回之,从阴引阳也。吴又可《温疫论》,程郊倩《热病注》,俱有至理可传,愚不复赘。

少阴病,则枢机不利,故欲寐也。种种阖病,或然或否,故提纲独以胃实为主。

Leave a Reply